นโยบายการรับประกันและการรับคืนสินค้า

นโยบายการรับประกันและการรับคืนสินค้า

• สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนในทุกกรณี รวมทั้งสินค้าที่มีปัญหาซึ่งเกิดจากการใช้งาน การติดตั้ง หรือการประกอบอย่างผิดวิธี

 

 

• สินค้าที่เสียหรือบกพร่องจากการผลิต สามารถนำมาเปลี่ยนใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า (อ้างอิงจากคำสั่งซื้อ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน สินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยขีดข่วน

 

 

• ในกรณีที่เกิดปัญหาเนื่องมาจากการติดตั้งโดยผู้ซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือ รับคืนสินค้าในกรณีดังกล่าว

 

 

• ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

 

 

• ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน

 

 

• สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้องคราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

 

 

• สภาพภายนอกของสินค้า เช่น สี รอยขีดข่วน และ เสียง ความรู้สึก ไม่อยู่ในการรับประกัน

 

 

• ทางบริษัทฯ ขอปฎิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว

 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

• กรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนภายใน 15-30 วันทำการ หลังจากได้ตรวจสอบสภาพสินค้าที่ได้รับคืนว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกประการ โดยจะทำการคืนเงินในช่องทางเดิมที่ลูกค้าชำระมา นับจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาให้มีการคืนสินค้า

 

 

• ค่าส่งสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 

 

• สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนคืน หรือคืนไม่ได้ ได้แก่ สินค้าล้างสต๊อก, สินค้าแถม, สินค้าโปรโมชั่น และสินค้าสั่งผลิต

Up
Opening Hours

monday-saturday

8:30 - 17:30

saturday

C

Tuesday - Friday

10 - 18