นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy) เว็บไซต์ของเรา www.karismalighting.com เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคน
ที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า www.karismalighting.com
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์
www.karismalighting.com ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ได้แก่ ผู้ที่ใช้บริการซื้อของออนไลน์ หรือ สมัครสมาชิกกับระบบ
เว็บไซต์ เว็บไซต์ www.karismalighting.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้ บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้
และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ www.karismalighting.com ยึดถือในการปฏิบัติต่อ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
www.karismalighting.com เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการ
ดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้ เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด
เพื่อใช้ตรวจสอบผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ที่ต้องการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกลับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชม
เว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ www.karismalighting.com จัดเก็บ
เว็บไซต์ www.karismalighting.com จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้บริการ
เว็บไซต์ และ การลงทะเบียนโดยข้อมูลที่เราจัดเก็บมีดังนี้ ชื่อ – นามสกุล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ อีเมล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งานที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น หรือ
ระบบสร้างให้อัตโนมัติ และ รหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เช่น ชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ หรือ
ID ของสื่อสังคมออนไลน์ ที่อยู่ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้สำหรับการวิเคราะห์ และ ปรับ แต่งระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ www.karismalighting.com เว็บไซต์ www.karismalighting.com มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนิน
งานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานคุกกี้บน
เว็บไซต์ www.karismalighting.com ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของ
เรา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม
เว็บไซต์ www.karismalighting.com มีการใช้งาน ซอฟท์แวร์ และ บริการจาก บุคคลที่
สาม สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้มีดังนี้
Google Analytics
Facebook Pixel/Conversion API
กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อ สังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูล ที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ โดยสามารถแจ้ง
ความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถปฎิเสธ การใช้งานคุกกี้ ได้จาก หน้าต่างแจ้งเตือนการใช้
งานคุกกี้ ที่หน้าเว็บไซต์ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชม
เว็บไซต์ ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ ออกจากเว็บบราวเซอร์ จาก
เว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ www.karismalighting.com ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้
มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึง ได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหา
ได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้นในเวลาอันสมควร
บนเว็บไซต์ www.karismalighting.com อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือ ท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ www.karismalighting.com ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา
นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่าน
เยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย
อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ www.karismalighting.com ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับ ผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ที่ได้รับข้อมูล
จากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธ
การใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธ
การใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง
ท่านจะติดต่อ www.karismalighting.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ อย่างไร
หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตาม
นโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้
Line: @karismalighting จัดทำนโยบายโดยบริษัท เค ลิงซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Up
Opening Hours

monday-saturday

8:30 - 17:30

saturday

C

Tuesday - Friday

10 - 18